The Gayatri Mantra

The Gayatri Mantra

Sanskrit transliteration: Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ Phonetic pronunciation: Om bhoor bhu-wah swa-ha Sanskrit transliteration: tát savitúr váreṇ(i)yaṃ Phonetic pronunciation: tat savi-tur varen-yam Sanskrit transliteration: bhárgo […] Read More