Surya Mantra

Surya Mantra

Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim Tamorim Sarva Paapagnam […] Read More