మీ Business Ideaని Success చేసే Entrepreneur  మీలో ఉన్నాడా ? | Sankarsh Chanda | Josh Talks Telugu

మీ Business Ideaని Success చేసే Entrepreneur మీలో ఉన్నాడా ? | Sankarsh Chanda | Josh Talks Telugu

Customerయే అన్నిటికన్నా important మనం ఏదన్నా చేసినప్పుడు దాన్ని ఎదో చెయ్యాలని లేక ఎవరినో please చెయ్యాలని ఏదీ చెయ్యొద్దు. ఒక paperలో మిగిలిపోయిన ఐడియా నుంచి market కి వచ్చిన ideaకి difference […] Read More