SHREE RAM BHAJAN :- RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM | LORD RAMA BHAJAN ( FULL SONG )

SHREE RAM BHAJAN :- RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM | LORD RAMA BHAJAN ( FULL SONG )


Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Sitaram Sitaram Bhaj Pyare Mana Sitaram Sitaram Sitaram Bhaj Pyare Mana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Ishwar Allah Tero Nam Sabako Sanmati De Bhagawan Ishwar Allah Tero Nam Sabako Sanmati De Bhagawan Ishwar Allah Tero Nam Sabako Sanmati De Bhagawan Ishwar Allah Tero Nam Sabako Sanmati De Bhagawan Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam, Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitara Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Hathose Karo Gharka Kam Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Kaushalyaka Bhala Ram Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Sitaram Sitaram Bhaj Pyare Mana Sitaram Sitaram Sitaram Bhaj Pyare Mana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram

100 Replies to “SHREE RAM BHAJAN :- RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM | LORD RAMA BHAJAN ( FULL SONG )

 1. गांधी जी ने राम धुन के साथ क्यॊं छेड़ छाड़ की? स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद को अपना “भाई” क्यॊं कहा?

  रघुपति राघव राजाराम,
  पतित पावन सीताराम
  सुंदर विग्रह मेघश्याम,
  गंगा तुलसी शालग्राम
  भद्रगिरीश्वर सीताराम,
  भगत-जनप्रिय सीताराम
  जानकीरमणा सीताराम,
  जयजय राघव सीताराम

  यह वो असली राम धुन है जिसे लक्षमणाचार्य द्वारा लिखी गयी “नाम रामायण” पुस्तक में से लिया गया है। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने इसकी संगीत संयॊजना की थी। लेकिन मूल स्वरूप में इस भजन में ईश्वर अल्लाह का उल्लेख ही नहीं था। उसे महात्मा गांधी ने उसमें जोड़ा था। अपने दंडी मार्च के आदोंलन के समय गांधीजी ने इस भजन को तोड़ मरोड़ कर उसमें अल्लाह का नाम जोड़ दिया। अब सवाल यह है कि मूल भजन में छेड़ छाड़ करने की आवश्यकता क्या थी?

  कुछ लोगों का कहना है कि हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में एकता लाने के लिए गांधी जी ने यह शब्द उसमें जोड़ा।अगर हिन्दू-मुस्लिम एकता की इतनी ही चिंता थी तो गांधी जी ने अपने जीते जी मुस्लिमों के लिए अलग देश होने कैसे दिया? ईश्वर और अल्लाह एक ही थे तो धर्म के आधार पर देश का बटवारा कैसे होने दिया? जब उनके अपने बेटे हरिलाल ने इस्लाम स्वीकारा तब वे आहत क्यों हुए और उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया?

  गांधी जी ने हमेशा से ही हिन्दुओं के साथ अन्याय ही किया था। हिन्दु और मुस्लिमों के झगड़े में वे हमेशा मुसलमानों का ही पक्ष लेते थे। अगर हिन्दु-मुस्लिम एक समान थे तो वो हमेशा हिन्दुओं को मुस्लिमों के खिलाफ़ हथ्यार न उठाने के निर्देश क्यों देते रहें? हिन्दु औरतों पर मुसलमानों द्वारा की गयी बदसलूकी का समर्थन क्यों करते रहे? यहां तक की हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के लिए जन्मी ‘आर्य समाज’ के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या को समर्थन देते हुए उसके हत्यारे अब्दुल रशीद को ” मेरा भाई” क्यों कहा?

  स्वामी श्रद्धानंद ने भारत के आज़ादी के आंदॊलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंजाब में मार्शल लॉ और दिल्ली में रौलत कानून के खिलाफ़ आदोंलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। कांग्रेस में रहते उनको यह आभास हुआ कि कांग्रेस के मुस्लिम कांग्रेस में रहकर भी मुस्लिम ही थे। वे अपने ‘नमाज़’ के लिए पार्टी की मीटिंग तक रुकवाते थे। लेकिन कांग्रेस में हिन्दुओं की बहुत दुर्दशा होती थी। क्या यही था गांधी जी का ईश्वर अल्लाह नारा? जिसमें हिन्दुओं के साथ भेद भाव किया जाता था? इसी कारण से स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस त्याग दिया और मदन मॊहन मालवीय के साथ मिलकर ‘हिन्दु महासभा’ का गठन किया।

 2. रघुपति राघव राजाराम
  पतित पावन सीताराम
  सुंदर विग्रह मेघश्याम
  गंगा तुलसी शालग्राम
  भद्रगिरीश्वर सीताराम
  भगत-जनप्रिय सीताराम
  जानकीरमणा सीताराम
  जयजय राघव सीताराम
  this is original one ,not that what u have listen…

 3. 💐🌴 आज का विचार 🌴💐
  (Thought of the Day)

  "नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और यदि आवश्यक हो तो, माफी भी माँग लेना, ये गुण जिसके पास हैं, वो सदा सबके करीब औऱ सबके लिये खास है।"

  🌹🙏 सुप्रभात 🙏🌹

 4. Jai Jai Shri ram Jai Jai Shri Jai Jai Shri ramJai Jai Shri ramJai Jai Shri ramJai Jai Shri ramJai Jai Shri ramJai Jai Shri ramJai Jai Shri ram

 5. O.. Sri Rama Nama MeMadubaritam Seeta Sametudu Sri Ramude Hanumanthu Neluvela Gala Ramude Ravana Svuharna Randeerude…. Dasha Raja

 6. MARYADA PURUSOTYM SHRI RAM CHANDRA KI-JAY.JORSE BOLO JAY SHRIRAM,AUR JORSE BOLO JAYSHRI RAM,JAY JAY SHRIRAM.RAMNAM IS ANANTA.ALL RELIGION,ALL CAST AND ALL PERSON CAN SAY JAY SHRI RAM.I FELL AMAZING HAPPY WHEN HEAR THE SOUND "RAM".

 7. Next time Tulsi Gabbard
  Hindu President Of United States in 2020
  "Abki baar Tulsi Gabbard Sarkar"
  Vote for Tulsi Gabbard

 8. Sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram

 9. Sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram sitaram

 10. There is Something in Hindu bhajan that finally makes me to dedicate my life to Hinduism
  Love from United States
  Long live American Hindu
  Tulsi Gabbard 2020 Hindu President

 11. जय श्री राम जय माता सीता और महावीर हनुमान आप के चरणों में सत सत नमन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *