Shiv Tandav शिव तांडव Full | Shiva Songs | Shiva Stotram | Shiva Tandava Stotram | Tandav

Shiv Tandav शिव तांडव Full | Shiva Songs | Shiva Stotram | Shiva Tandava Stotram | Tandav


OM Namah Shivaya Jata Tavee Galajjala Pravaha Pavithasthale Galeavalabhya Lambitham Bhujanga Tunga Malikam Damad Damad Damad Dama Ninad Vaddamarvayam Chakara Chanda Thandavam Thanothu Na Shivah Shivam Jata Kata Hasam Bhrama Bhrama Nilimpa Nirjhari Vilolavi Chivalarai Viraja Mana Murdhani Dhagadhagadha Gajjvala Lalata Patta Pavake Kishora Chandra Shekhare Ratih Pratikshanam Mama Dhara Dharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhuras Phuradi Diganta Santati Pramoda Mana Manase Krupa Kataksha Dhorani Nirudha Durdharapadi Kvachid Digambare Mano Vinodametu Vastuni Jata Bhujanga Pingalas Phuratphana Maniprabha Kadamba Kundkumadravap Raliptadigva Dhumukhe Madandha Sindhuras Phurat Tvaguttariyame Dure Mano Vinoda Madbhutam Bibhartu Bhuta Bhartari Sahasra Lochana Prabhritya Shesha Lekha Shekhara Prasuna Dhulidhorani Vidhusa Ranghri Pithabhuh Bhujanga Raja Malaya Nibaddha Jatajutaka Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Shekharah Lalata Chatvarajvala Dhanajaya Sphu Lingabha Nipita Panchasayakam Naman Nilimpa Nayakam Sudha Mayukhale Khaya Viraja Mana Shekharam Maha Kapali Sampade Shiroja Talamastu Nah Karala Bhala Pattika Dhagad Dhagad Dhagajvala Ddhanajaya Huti Kruta Prachanda Panchasayake Dhara Dharendra Nandini Kuchagra Chitra Patraka Prakalpa Naika Shilpini Trilochane Ratirmama Navina Megha Mandali Nirud dhadur Dharasphurat Kuhu Nishithi Nitamah Prabandha Baddha Kandharah Nilimpa Nirjhari Dharas Tanotu Krutti Sindhurah Kala Nidhana Bandhurah Shriyam Jagad Dhurandharah Praphulla Nila Pankaja Prapancha Kalima Prabha Valambi Kantha Kandali Ruche Prabaddha Kandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam Gajachchidandha Kachidam Tamanta Kachchidam Bhaje Akharva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari Rasa Pravaha Madhuri Vijrumbhana Madhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam Gajanta Kandha Kantakam Tamanta Kantakam Bhaje Jayat Vadabhra Vibhrama Bhramad Bhujanga Mashvasa Dvinirga Mat Kramasphurat Karala Bhala Havyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan Mrudanga Tunga Mangala Dhvani Karma Pravartita Prachanda Tandavah Shivah Drushadvi Chitra Talpayor Bhujanga Mauktikasrajo Garishtha Ratna Loshthayoh Suhrudvi Paksha Pakshayoh Trunara Vinda Chakshushoh Praja Mahi Mahendrayoh Sama Pravrutikah Kada Sada Shivam Bhajamyaham Kada Nilimpa Nirjhari Nikunja Kotare Vasanh Vimukta Durmatih Sada Shirah Stha Manjalim Vahan Vimukta Lola Lochano Lalama Bhala Lagnakah Shiveti Mantra Muncharan Kada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityameva Mukta Muta Mottamam Stavam Pathansmaranbruvannaro Vishuddhi Meti Santatam Hare Gurau Subhakti Mashu Yati Nanyatha Gatim Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam OM Namah Shivaya Puja Vasana Samaye Dasha Vaktra Gitam Yah Shambhu Pujana Param Pathati Pradoshhe Tasya Sthiram Ratha Gajendra Turanga Yuktam Lakshmim Sadaiva Sumukhim Pradadati Shambhuh Iti Shri Ravan Krutam Shiv Tandava Stotram Sampoornam

6 Replies to “Shiv Tandav शिव तांडव Full | Shiva Songs | Shiva Stotram | Shiva Tandava Stotram | Tandav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *