രാവിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന June 20 # Athiravile Prarthana 20th June 2019 Morning Prayer & Songs

രാവിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന June 20 # Athiravile Prarthana 20th June 2019 Morning Prayer & Songs

24 Replies to “രാവിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന June 20 # Athiravile Prarthana 20th June 2019 Morning Prayer & Songs

  1. ഈശോയെ അങ്ങു നൽകിയ എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്കും അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നു:…. ആമ്മേൻ

  2. Good morning my God 🙏
    Good morning my Jesus 🙏
    Good morning my holy spirit 🙏
    Good morning my friends 🙌

  3. ദൈവമേ പുതിയ ഒരു പ്രഭാതം നല്കിയ കൃപയ്കു നന്ദി ദൈവമേ നന്ദി ഈശോയേ 🙇‍♂️

  4. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *